Kategoria: Chemia i środowisko

POŚWIĘCONA UWAGA

Wiele uwagi poświęcono również osadom lessowym, szczególnie tym z Wyżyny Lessowej w północno-środkowych Chinach. Less jest osadem naniesionym przez wiatr, złożonym głównie z frakcji pyłowej. W Chinach warstwy lessu osiągają znaczne miąższości, nawet do 280 m. Powstały one z pyłu ...

NA PODSTAWIE DANYCH

Na podsta­wie danych granulometrycznych opracowano dobrze zdefiniowaną skalę czasową dla osadów lessowych w Baoji (Ding i in., 1994) dla ostatniego 2,5 min lat . Stwierdzono, że podczas zlodowaceń następowało wzmocnienie cyrkulacji monsunowej w porównaniu z okresa­mi interglacjalnymi, kiedy ochłodzenie mas ...

OSADY GŁĘBOKOMORSKIE

Raptowne przyspieszenie badań paleoklimatycznych nastąpiło w latach sześćdziesiątych dzięki informacjom z rdzeni osadów głębokomorskich. W oceanach gromadzi się rocznie od 6 do 11 Gt osadów, których część pochodzi z otaczają­cych obszarów lądowych. Podczas depozycji materia organiczna, złożona ze szczątków organizmów ...

NATURALNA TENDENCJA

Ta naturalna tendencja termodynamiczna prowadzi do zachwiania równowagi izotopowej w parze wodnej zawartej w atmosferze w niskich temperaturach. W okresach chłodnych powietrze względnie bogate w cząsteczki H2160 dostarcza wodę rozrastającym się lodowcom i lądolodom; wraca ona do oceanu w okresach ...

INTERESUJĄCY FAKT

Chronologię morskich pięter izotopów tlenu i odpowiadający im wiek przedstawiono na rys. Szczególnie inte­resujący jest fakt, że przejścia od zlodowaceń do interglacjałów zachodziły gwałtownie, czego dowodzą analizy wszystkich rdzeni osadów głębokomorskich. Broecker i van Donk (1970) nazywają te okresy zakończeniami ...

KOLEJNE DOWODY

Dokken i Hałd (1996) zanotowali w rdzeniach z polarnej części północnego Atlantyku sześć okresów zwięk­szonego topnienia lodu morskiego, np. w pięt­rach izotopów tlenu 4, 3 i 2. Odpowiadają one zwiększonemu napływowi do strefy polarnej wód powierzchniowych północnego Atlantyku. Rasmussen i ...

NAPŁYW GÓR LODOWYCH

Paillard i Labeyrie zasugerowali, że napływ gór lodowych do północnego Atlantyku inicjuje skrócenie cyrkulacji termohalinowej, powodując ochło­dzenie, czyli wydarzenie Heinricha. Gdy góry lodowe ulegną już wytopieniu, zmniejsza się dopływ chłodnych wód do północnego Atlan­tyku, a cyrkulacja termohalinowa ulega wzno­wieniu, powodując gwałtowne ...

POLARNE RDZENIE

Istnienie trzech takich stadiałów na Wyspach Brytyjskich, nazwanych odpowiednio od sta­nowisk interstadiałem Chelfordian (piętro 5c izotopów tlenu), interstadiałem Brimpton (5a) i interstadiałem Upton Warren datowanym na 42000 do 43000 lat temu (aby uprościć podstawowe korelacje. Istnieje również wiele śladów występowania ...

INNE WSKAŹNIKI ZMIAN

Innymi wskaźnikami zmian paleośrodowiskowych w rdzeniach osadów głębokomorskich są okrzemki, materiał terygeniczny, pyłek roślin i skład chemiczny osadu. Nasycone makro­cząsteczki alkenów (lipidowych składników błon komórkowych) są np. wskaźnikami paleo- klimatycznymi umożliwiającymi rekonstrukcję zmian temperatury na powierzchni oceanu (Brassell i in., ...

OKREŚLONE ZMIANY

Określono zmiany wskaźnika nienasycenia alkenów (UK37) dla rdzeni osadów głębokomorskich ze strefy równikowej wschodniego Atlantyku i porów­nano ze stosunkiem izotopów tlenu w pancerzykach otwomic. Zmiany w profilu rdzenia świadczą o podobnych zmianach i w zlodowa­ceniach zawartość izotopu 180 jest wyższa, ...

DOKŁADNIEJSZY WSKAŹNIK

Emeis i in. (1995), na podstawie rdzeni osadów pochodzących z Morza Arabskiego, zrekonstruowali przebieg zmian temperatury powierzchni morza podczas ostatnich 500 000 lat. Oszacowali, że podczas interglacjałów temperatura wynosiła 27°C, a podczas zlodo­waceń spadała do ok. 22-24°C. Schneider i in. przedstawili ...

UZYSKANE INFORMACJE

Singer i Shemesh (1995) stwierdzili, że skład izotopowy węgla organicznego w krzemionkowych pan- cerzykach okrzemek może posłużyć do rekon­strukcji dawnej produktywności. Wykazali oni, że w strefie występowania wód antarktycznych, reprezentowanych przez badane rdzenie, pod­czas żadnego z pięciu okresów glacjalnych nie ...

SKŁADNIKI POCHODZENIA LĄDOWEGO

Składniki pochodzenia lądowego zawarte w rdzeniach osadów głębokomorskich także są wskaźnikiem zmian paleośrodowiskowych. Wspomniano już o depozycji materiału more­nowego przez góry lodowe  wskazującej na początek epoki lodowcowej. Nam i in. (1995) wspominają o serii przewarst- wień złożonych z cząstek gruboziarnistych ...

SKŁAD MINERALNY

Na podstawie składu mineralnego piasku i iłów zidentyfikowano (Piper i in., 1994) pochodzenie materiału terygenicznego osadzo­nego podczas ostatniego miliona lat u wybrzeży południowo-wschodniej Kanady. Powiązano również typ i prędkość tworzenia się osadu ze zmianami temperatury powierzchni morza uzyskanymi na podstawie ...