Kategoria: Chemia i środowisko

CENNE INFORMACJE

Niekompletność lądowych sekwencji jest wyraźna na tle stratygrafii osadów głębokomor- skich, umożliwiającej analizę nieprzerwanych serii czwartorzędowych, które stanowią pod­stawę do korelacji w skali globalnej. Stratygrafia osadów głębokomorskich w znacznym stopniu poszerzyła naszą wiedzę o zmianach środowiska i dostarczyła dowodów potwierdzających ...

WSZYSTKIE ŹRÓDŁA

Wszystkie te źródła, a także inne – zbyt liczne, aby o nich wspominać – wykorzystano do opisu regionalnego charakteru zmian środo­wiska. Chociaż liczba danych z półkuli połu­dniowej stale wzrasta, ciągle jest ich znacznie mniej niż z północnej, szczególnie w przypadku ...

PODZIAŁ CZWARTORZĘDU

Przed omówieniem podziału czwartorzędu należy określić jego początek, czyli granicę między pliocenem a plejstocenem (tj. trzecio­rzędem a czwartorzędem). Zagadnienie to stanowi nieustający temat sporów. Na podstawie śladów ówczesnej flory i fauny wskazujących na gwałtowne ochłodzenie szacuje się, że czwartorzęd rozpoczął ...

DATOWANIE POZIOMU

Ten poziom jest datowany na ok. 1,8 min lat. Jenkins (1987) kwestionuje jednak tę granicę, podając w wątpliwość identyfikację C. testudo. Twierdzi mianowicie, iż może to być nieznany gatunek pochodzący od C. wellmani, wcale nie wskazujący na pojawienie się chłodnych ...

NA PODSTAWIE ANALIZY

Potwierdzają to badania Loubere’a (1988), który na podstawie analizy zbiorowisk otwomic i zawartości izo­topów tlenu w osadach głębokomorskich w sta­nowisku 584 w północno-wschodniej części Atlantyku wykazał, że nadejście epoki lodow­cowej było wynikiem stopniowego pogarszania się warunków klimatycznych ok. 2,5 min ...

DOKONANIE PORÓWNAŃ

Na podstawie datowania osadów dokonano porównań między odległymi ob­szarami, a nawet kontynentami. Obecnie wia­domo, że stadiały Weichselian, Devensian, Wiirm, Wisconsin i Wałdaj, reprezentujące ostatnie zlodowacenie odpowiednio w północ­no-zachodniej Europie, Wielkiej Brytanii, przed­polu Alp, Ameryce Północnej i europejskiej części Rosji były ...

DOSTARCZENIE PRZYKŁADÓW

Kiedy Zagwijn (1975) porównał sekwencję czwartorzędową z Holandii z podobną we wschodniej Anglii okazało się, że ta ostatnia zawiera dwie luki w starszym i środkowym czwartorzędzie, obejmujące łącz­nie ponad 1 min lat. Drugiego przykładu dostarczyli Green i in. (1984). W ...

JEDNOZNACZNE DATOWANIE

Dato­wanie Marsworth nie jest całkiem jednoznaczne, a makroszczątki roślinne (Field, 1993) nie pozwalają na stwierdzenie, czy pochodzą z interglacjału, czy interstadiału. De Rouffignac i in. (1995) opisali ostatnio inne stanowisko, w Upper Strensham w Worcestershire, zawie­rające szczątki roślinności strefy umiarkowanej ...

ZLODOWACENIA W EUROPIE

W Europie np. podczas ostatnich 750000 lat wyróżniono dziewięć zlodowaceń i dziewięć interglacjałów. Taka szeroka korelacja musi implikować istnienie jakiegoś czynnika kont­rolującego zmiany środowiska w skali półkuli lub nawet globalnej. Prawdopodobnie są to zmiany klimatyczne .Naprzemianlegle występujące osady lodow­cowe i ...

IZOTOPOWY ZAPIS

Tlen, który wchodzi w skład węglanu wapnia, występuje w różnych izotopach,- których wzajemna proporcja niesie informację o temperaturze w okresie osadzania kalcytu, podobną do tej, jaką czerpiemy z ot- womic w osadach głębokomorskich i z rdzeni lodowych . Taki zapis ...

POŚWIĘCONA UWAGA

Wiele uwagi poświęcono również osadom lessowym, szczególnie tym z Wyżyny Lessowej w północno-środkowych Chinach. Less jest osadem naniesionym przez wiatr, złożonym głównie z frakcji pyłowej. W Chinach warstwy lessu osiągają znaczne miąższości, nawet do 280 m. Powstały one z pyłu ...

NA PODSTAWIE DANYCH

Na podsta­wie danych granulometrycznych opracowano dobrze zdefiniowaną skalę czasową dla osadów lessowych w Baoji (Ding i in., 1994) dla ostatniego 2,5 min lat . Stwierdzono, że podczas zlodowaceń następowało wzmocnienie cyrkulacji monsunowej w porównaniu z okresa­mi interglacjalnymi, kiedy ochłodzenie mas ...