Kategoria: Chemia i środowisko

SPECYFICZNA GRUPA MATERIAŁÓW

Szkła stanowią specyficzną grupę materiałów o, charakterystycznym dla stanów skondensowanych, zwartym upakowaniu atomów. Jednak od stanu krystalicznego odróżnia je brak dalekiego uporządkowania, a od stanu ciekłego – zdolność zachowania określonego kształtu. Opis ilościowy jest bardzo trudny ze względu na skomplikowane ...

PODSTAWOWY PRZEDSTAWICIEL

Podstawowym przedstawicielem szkieł krzemianowych jest szkło krzemionkowe otrzymywane przez stopienie i przechłodzenie czystego kwarcu. W tym rozdziale omówimy technologię formowania ze szkła krzemionkowego bezdefektowych włókien światłowodowych.Rozwój techniki światłowodowej po 1960 r. stworzył konieczność wyciągania bezdefektowych włókien telekomunikacyjnych ze szkła krze­mionkowego. ...

OTRZYMANE WŁÓKNO

Otrzymane włókno o grubo­ści kilku mikronów jest w kolejnym procesie powlekane, na ogół przez naparowanie i przetopienie cien­kiej warstwy drugiego szkła o niż­szym współczynniku załamania światła n2. Tak powstaje pojedyńcze krzemionkowe włókno świat­łowodowe  działające na zasadzie całkowitego wewnętrz­nego odbicia światła. Odbicie ...

ZNANE ZJAWISKO

Zjawisko to było znane już w Wenecji dożów, gdzie podświetlano fontanny wodne poprzez włókna szklane, a z fizycznego punktu widzenia wytłumaczył je J. Tyndall w 1870 r. Zaobserwował on, że promienie świetlne kierowane przy pomocy lustra do naczynia z otworem, ...

DOPASOWANIE CZYNNIKÓW

Dopasowanie tych wszystkich czynników w procesie technologicznym stanowi jeden z naj­trudniejszych obszarów współczesnej technologii, a istotną rolę odgrywają nawet śladowe zanieczyszczenia chemiczne.Wytworzenie włókna dwuwarstwowego jest niezbędnym warunkiem jego praktycznej użyteczności jako przewodu światła. Jest to zagadnienie podstawowe zarówno ze względu ...

SPOSÓB WYCIĄGANIA WŁÓKNA

Przedstawiony sposób wyciągania włókna z preformu (pręta szklanego) stosuje się głównie do szkła krzemionkowego i niektórych szkieł optycznych. Dla innych szkieł tlenkowych zazwyczaj posługujemy się techniką podwójnego tygla, opartą o zasadę tak dobranej płynności szkieł, aby szkło zewnętrzne topiło się ...

POJEDYNCZE WŁÓKNA

Pojedyncze włókna światłowodowe spięte w wiązkę włókien różnie zorientowanych na wejściu i wyjściu stanowią światłowód znakomicie przenoszący światło na odległość . Zamknięcie takiej wiązki w osłonie z tworzywa daje użyteczny światłowód, o ogromnym zakresie zastosowań technicznych np. przy pomiarach poziomu ...

WŁÓKNA ŚWIATŁOWODOWE

Jeśli włókna światłowodowe spięte w wiązkę będą po obu stronach światło­wodu identycznie zorientowane otrzymamy obrazowód czyli zestaw włó­kien przenoszący na odległość idealnie odwzorowany obraz. Odległość jest dowol­na. W oparciu o takie rozwiązania opraco­wano niezbędne dla dzisiejszej medycyny urządzenia nazywane gastroskopami. ...

UŁOŻENIE WŁÓKIEN

Włókna światłowodowe ułożone równolegle i spieczone pod ciśnieniem tworzą lity włóknisty obrazowód złożony z milionów włókienek o średnicy 5-7m. Taki obrazowód obrobiony do kształtu walca i pocięty na płytki daje efekt pełnego, bezdefektowego przenoszenia przylegającego obrazu przez idealnie równolegle ułożone ...

SPEKTAKULARNE ZASTOSOWANIE

Te spektakularne zastosowania świat­łowodów szklanych, wzorowane na kon­strukcji oczu niektórych zwierząt, nie sta­nowią podstawowego kierunku. Podstawo­we zadanie – to przejście z metalowej telefonii drutowej na telefonię światłowo-  telefonicznym  kablu   doświadczalnym    za­instalowanym w Atlancie, że kabel o długo­ści 10,9 km i grubości ...

PRZEOBRAŻENIA ŚRODOWISKA

Przeobrażenia środowiska to ciągły proces, zapoczątkowany tuż po powstaniu Ziemi przed ok. 5 mld lat. Od tego czasu dynamiczne procesy przepływu energii i materii, działające w skali lokalnej, regionalnej i globalnej, powodowały powolne, a czasami gwałtowne, wręcz katastrofalne, zmiany w ...

NOWY CZYNNIK

Ok. 5 min lat temu pojawił się nowy czynnik kształtujący środowisko. Był nim pierwszy gatunek człowiekowatych , z którego ostatecznie wyłonił się Homo sapiens sapiens, czyli człowiek rozumny. Początkowo, tak jak inne zwierzęta, stanowił integralny składnik biosfery, ale zdolność człowieka ...

MIĘDZY NATURĄ A ŚRODOWISKIEM

Wraz z powstaniem Homo sapiens sapiens, choć dokładnie nie można określić tego momentu, związki pomiędzy naturą, czyli środowiskiem bio­tycznym, a środowiskiem fizycznym uległy zmia­nie. Szczególnie działo się tak w ciągu minionych 10000 lat, podczas których człowiek podjął próbę sterowania procesami ...

ROZWÓJ POGLĄDÓW

Organizm czło­wieka jest heterotroficzny, wymaga dostarczania z zewnątrz energii, którą zdobywa przez selektywną konsumpcję roślin i zwierząt. Wykorzystuje także substancje czerpane z Zie­mi, zwane surowcami mineralnymi. Od pew­nego czasu sięga również do skamieniałych szczątków organicznych minionych epok, takich jak węgiel, ...